Tlačové správy

Bezpečnosť vďaka protišmykovému povrchu


Moderné kryty šácht z kompozitného plastu majú okrem mnohých výhod ako je komfortná manipulovateľnosť a nehrdzavenie aj rozhodujúcu výhodu produktu akou je overená odolnosť proti šmyku podľa štandardov DIN 51130 a DIN 51097. Práve v prípade prístupov do podzemných šachtových a káblových stavieb vynikajú inteligentné riešenia od Fibrelite ako efektívna alternatíva k bežným krytom z liatiny, ocele a betónu – a to tak vo vonkajšej ako aj vnútornej zóne.

Kryty šácht vo vonkajších zónach, napríklad na chodníkoch a parkových plochách, sú vystavené poveternostným vplyvom ako sú žiarenie UV, zrážky a zmeny teploty. Napriek tomu musia odolávať všetkým danostiam, na zaručenie stability a tesnosti. Kryty šácht Fibrelite spájajú nielen tieto charakteristiky. Okrem toho sú nešmykľavé a výrazne tak prispievajú k predchádzaniu nehodám a bezpečnosti pri práci. Je to spôsobené najmä použitými keramickými prísadami v štruktúre povrchu.

Vysoké požiadavky
Pochôdznosť, trvanlivosť a vysoká životnosť sú jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere krytov vo vonkajších oblastiach. Aby bolo možné ich garantovať, na prvom mieste je voľba materiálu. Okrem toho musí byť zaručená nešmykľavosť – a to pre každú obuv a každú pneumatiku. Rozhodujúca je skutočnosť, že kryty šácht sú nešmykľavé – čiže drsné. zatiaľ čo väčšina povrchov zabezpečí nešmykľavú funkciu až zvýšením profilácie, drsnosti alebo elasticity po samotnej výrobe, Fibrelite stavia na optimalizáciu výrobku prevenciou: zapracovaním technickej živice do konštrukcie z vrstveného lisovaného materiálu sú odolnosť a nešmykľavosť zabezpečené od samého začiatku.

Zaručená bezpečnosť
Nešmykľavosť krytov šácht Fibrelite bola skúšaná nezávislým ústavom, pričom skúšku podľa DIN 51130 a DIN 51097 kryty obstáli s vynikajúcimi výsledkami. Hodnotením „R11“ je potvrdený zvýšený súčiniteľ priľnavosti a tým aj nešmykľavosť až do sklonu s uhlom 27 stupňov. Výsledok „V10“ označuje výtlakový objem reliéfnych povrchov a signalizuje mimoriadne vysokú nešmykľavosť. Dodatok „C“ udáva hodnotiacu skupinu pre mokrú zónu, v ktorej sa chodí naboso. Kryty s týmto označením sú vo všeobecnosti vhodné dokonca aj do plavární.